دوره های پیشرفته

دوره پیشرفته:

شامل ۳ عنوان:

۱- ارتقا توانمندی های شخصی و کار تیمی (Personal Skills & Teamwork)

۲- ارتباطات و اصول مذاکره (Negotiation & Communication)

۳- بازاریابی و فروش (Marketing & Sales)

ارسال دیدگاه