دوره پیشرفته:

دوره پیشرفته شامل ۳ عنوان است که عبارتند از:

۱- ارتقاء توانمندی‌های شخصی و کار تیمی (Personal Skills & Teamwork)؛

۲- ارتباطات و اصول مذاکره (Negotiation & Communication)؛

۳- بازاریابی و فروش (Marketing & Sales).