گزارش دوره توانا ویژه دانشجویان دانشگاه هنر (دوره اول)

گزارش تصویری از برگزاری
مجموعه دوره های طرح ارتقای توانمندی های کارآفرینانه دانشجویان (توانا)
ویژه دانشجویان دانشگاه هنر (دوره اول)
زمان برگزاری: ۱۹ فروردین الی ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵
محل برگزاری: دانشگاه هنر
تعداد شرکت کنندگان: ۵۵ نفر

کارگاه شماره ۱: ایجاد انگیزه برای کارآفرینی و پرورش ایده
زمان برگزاری: ۱۹ فروردین ۹۵

کارگاه شماره ۲: ارتقا توانمندی­ های شخصی و کار تیمی
زمان برگزاری: ۲۶ فروردین ۹۵

کارگاه شماره ۳: ایجاد مدل کسب و کار
زمان برگزاری: ۲۰ فروردین ۹۵

کارگاه شماره ۴: نوشتن طرح کسب و کار و امکانسنجی مالی اقتصادی طرح­ ها
زمان برگزاری: ۲۰ فروردین ۹۵

کارگاه شماره ۵: بازاریابی و فروش
زمان برگزاری: ۲۷ فروردین ۹۵

کارگاه شماره ۶: پایش محیط کسب و کار ایران؛ چالش ها و موقعیت ها
زمان برگزاری: ۹ اردیبهشت ۹۵
 

کارگاه شماره ۷: ارتباطات و اصول مذاکره
زمان برگزاری: ۱۰ اردیبهشت ۹۵

ارسال دیدگاه