گزارش دوره توانا ویژه دانشجویان دانشگاه هنر (دوره دوم)

گزارش تصویری از برگزاری
مجموعه دوره های طرح ارتقای توانمندی های کارآفرینانه دانشجویان (توانا)
ویژه دانشجویان دانشگاه هنر (دوره دوم)
زمان برگزاری: ۳۰ اردیبهشت الی ۱۳ خردادماه ۱۳۹۵
محل برگزاری: دانشگاه هنر
تعداد شرکت کنندگان: ۴۲ نفر

کارگاه شماره ۱: بازاریابی و فروش
زمان برگزاری: ۳۰ اردیبهشت ۹۵

کارگاه شماره ۲: ایجاد مدل کسب و کار
زمان برگزاری: ۳۱ اردیبهشت ۹۵

کارگاه شماره ۳: نوشتن طرح کسب و کار و امکانسنجی مالی اقتصادی طرح­ ها
زمان برگزاری: ۳۱ اردیبهشت ۹۵

کارگاه شماره ۴: نوشتن طرح کسب و کار و امکانسنجی مالی اقتصادی طرح ­ها
زمان برگزاری: ۶ خرداد ۹۵

کارگاه شماره ۵: اصول و فنون مذاکره
زمان برگزاری: ۷ خرداد ۹۵

کارگاه شماره ۶: کار تیمی
زمان برگزاری: ۱۲ خرداد ۹۵

کارگاه شماره ۷: پایش محیط کسب و کار ایران؛ چالش ها و موقعیت ها
زمان برگزاری: ۱۳ خرداد ۹۵

ارسال دیدگاه