گزارش دوره توانا ویژه دانشجویان دانشگاه علم و فرهنگ

گزارش تصویری از برگزاری
مجموعه دوره های طرح ارتقای توانمندی های کارآفرینانه دانشجویان (توانا)
ویژه دانشجویان دانشگاه علم و فرهنگ
زمان برگزاری: ۳۰ تیر الی ۸ مردادماه ۱۳۹۵
محل برگزاری: دانشگاه علم و فرهنگ
تعداد شرکت کنندگان: ۴۶ نفر

کارگاه شماره ۱: ایجاد انگیزه برای کارآفرینی و پرورش ایده
زمان برگزاری: ۳۰ تیر ۹۵
کارگاه شماره ۲: ایجاد مدل کسب و کار
زمان برگزاری: ۳۱ تیر ۹۵
کارگاه شماره ۳: نوشتن طرح کسب و کار و امکانسنجی مالی اقتصادی طرح­ ها
زمان برگزاری: ۱ مرداد ۹۵
کارگاه شماره ۴: بازاریابی و فروش
زمان برگزاری: ۶ مرداد ۹۵
کارگاه شماره ۵: کار تیمی
زمان برگزاری: ۷ مرداد ۹۵
کارگاه شماره ۶: اصول و فنون مذاکره
زمان برگزاری: ۸ مرداد ۹۵

ارسال دیدگاه