گزارش دوره توانا ویژه دانشجویان دانشگاه شیراز (گروه دوم)

گزارش تصویری از برگزاری
مجموعه دوره های طرح ارتقای توانمندی های کارآفرینانه دانشجویان (توانا)
ویژه دانشجویان دانشگاه شیراز (دوره دوم)
زمان برگزاری: ۲۴ فروردین الی ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۶
محل برگزاری: دانشگاه شیراز
تعداد شرکت کنندگان: ۷۱ نفر

کارگاه شماره ۱: ایجاد انگیزه برای کارآفرینی و پرورش ایده
 

کارگاه شماره ۲: ایجاد مدل کسب و کار
 

کارگاه شماره ۳: ارتقا توانمندی­ های شخصی و کار تیمی
 

کارگاه شماره ۴: ارتباطات و اصول مذاکره
 

کارگاه شماره ۵: نوشتن طرح کسب و کار و امکانسنجی مالی اقتصادی طرح­ ها
 

کارگاه شماره ۶: بازاریابی و فروش

گزارش تصویری از برگزاری

مجموعه دوره های طرح ارتقای توانمندی های کارآفرینانه دانشجویان (توانا)

در دانشگاه شیراز

ارسال دیدگاه